• Українська
  • English
 

Закон України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам : Page 4 of 14

законами України.

{  Частина  перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

     Особи, яким   надано статус біженця в Україні,   мають право на
державну соціальну   допомогу  нарівні  з  громадянами  України  на
умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними
договорами України,   згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.

     Іноземці та   особи  без  громадянства мають право на державну
соціальну   допомогу  на  умовах,  визначених  Кабінетом  Міністрів
України.

     У разі   якщо  міжнародним  договором України передбачено інші
норми,   ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми,
встановлені міжнародним договором.

     Стаття 3 . Види державної соціальної допомоги

     Відповідно до   цього Закону призначаються такі види державної
соціальної допомоги:

     державна соціальна допомога особам,   які не   мають  права  на
пенсію, та інвалідам;

     державна соціальна допомога на догляд.

     Стаття 4 . Умови призначення державної соціальної допомоги
               особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

     Державна соціальна    допомога   згідно   із    цим    Законом
призначається особі, яка:

     1)  досягла  віку, встановленого статтею 1 цього Закону та не
має   права  на  пенсію  відповідно  до  чинного  законодавства або
визнана інвалідом в установленому порядку;

{  Пункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

     2) не одержує пенсію або соціальні виплати,   що призначаються
для   відшкодування  шкоди,  заподіяної  ушкодженням  здоров'я   на
виробництві,   передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне    страхування   від   нещасного   випадку    на
виробництві   та  професійного захворювання,